Business Directory Search

Articles Directory Search

Όροι χρήσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

Όροι χρήσης για τον επαγγελματικο καταλογο tarantula.gr

 Το tarantula.gr είναι ένας ηλεκτρονικός δυναμικός επαγγελματικός οδηγός. Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής και οικονομικού μεγέθους, καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η χρήση του tarantula.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Oι χρήστες και οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου tarantula.gr αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη/ χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω.

 Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, οι επισκέπτες και οι χρηστές οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου.

Η tarantula.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο της. Οι επισκέπτες και οι χρήστες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο tarantula.gr οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του tarantula.gr, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς, το tarantula,gr ουδεμία ευθύνη φέρει.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ) και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου tarantula.gr που έχουν εισαχθεί και θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την εταιρία προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική ) χρήση.     
      
1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
    
      Η καταχώρηση περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία όπως : επωνυμία, υπεύθυνος επικοινωνίας, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης, fax, e-mail, ιστοτοπος, και περιγραφή δραστηριότητα.

      
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΗΝΗ
    
      Με κάθε τρόπο προσπαθεί το tarantula.gr να παρέχει στο δικτυακό τόπο ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες και οι επισκέπτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δεδομένης της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου tarantula.gr. Για το λόγο αυτό, το tarantula.gr ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του. Ο δικτυακός τόπος, παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της το tarantula.gr, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Αναλαμβάνει, ωστόσο , την ευθύνη να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν αληθείς και ακριβείς. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τιε υπηρεσίες του δικτυακού τόπου καθώς και τους όρους χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση τους μέσω του δικτυακού τόπου.
    
      
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
    
      Όλες οι δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί από τους χρηστές, οι οποία και φέρουν πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και τη χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιείτο δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τα συναλλακτικά ήθη, τη καλή πίστη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο tarantula.gr, προκειμένου:
- Να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη
- Να προκληθεί ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο στο δικτυακό τόπο tarantoula.gr
-Να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη ή επισκέπτη στο δικτυακό τόπο tarantula.gr.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών ή φορέων κλπ), όλα τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου tarantula.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία που αφορούν την tarantula.gr) συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της tarantula.gr, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρίας μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να «φορτωθεί» ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Ο χρήστης και ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/ και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιοδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο tarantula.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα. Σ ε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του δικτυακού τόπου tarantula.gr όλοι οι χρηστές και οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον δικτυακό τόπο tarantula.gr. για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. To tarantoula.gr διατηρεί αυτλο και μόνον αυτό το δικαίωμα ανάρτησης διαφημιστικών banner προϊόντων ή υπηρεσιών σε όλες τις σελίδες, υποσελίδες και καταχωρήσεις της ιστοσελίδας www.tarantula.gr. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται η αποκλειστική ιδιοκτησία της εκάστοτε σελίδας μέσω του www.tarantula.gr. Όλες οι χρεώσεις αφορούν την εφάπαξ χρήση του περιεχομένου και μόνον αυτού. Η τοποθέτηση, σε διάφορες θέσεις, διαφημίσεων είναι αποκλειστικό δικαίωμα και ευθύνη του tarantula.gr. Ουδεμία αξίωση ή δικαίωμα επί των διαφημιστικών banner δεν προκύπτει σε όφελος, χρηματικό ή παροχής υπηρεσιών, των χρηστών ή επισκεπτών της ιστοσελίδας “tarantula.gr”. Η μη ενάσκηση από την tarantula.gr των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.     
      
4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
    
      To tarantula.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου tarantula.gr, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ειδικότερα: Οι χρηστές και οι επισκέπτες αυτά αποδέχονται ότι η tarantula.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των μελών ή επισκεπτών άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του tarantula.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Οι χρηστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του υλικού που αναρτούν στην υπηρεσία, καθώς και να συμμορφώνονται στους κανόνες που θέτει το προσωπικό της tarantula.gr, διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης υλικού το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις εκάστοτε περιγραφές, όπως στην ιστοσελίδα να μην εμφανίζεται ο σύνδεσμος, χρήση εξειδικευμένων τεχνολογιών πέραν του κειμένου στην περιγραφή, παραπλανητικές διευθύνσεις e-mail και άλλα στοιχεία που θα έχουν ως αποτέλεσμα να ζημιώσουν την προσφερόμενη υπηρεσία. Ως εκ τούτου η tarantula.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου tarantula.gr ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των χρηστών και επισκεπτών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η tarantula.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου tarantula.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. - Αν και η tarantula.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης και επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του tarantula.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.     
      
      
5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
    
      To tarantula.gr δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τόπου. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών των υπηρεσιών της tarantula.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει σήμερα. Το tarantula.gr δίνει το δικαίωμα στους χρηστές να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, αποστέλλοντας απλώς στην σχετική υπηρεσία επιστολή με τις τροποποιήσεις για τον δικτυακό τόπου. Το tarantula.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα. To tarantula.gr δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των πελατών του δικτυακού τόπου σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
- Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους πελάτες του δικτυακού τόπου έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία, sms mms κλπ. - Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την tarantula.gr καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του δικτυακού τόπου. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την tarantula.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρηστές του δικτυακού τόπου tarantula.gr καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς τον δικτυακό τόπο. Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους.
- Στην έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο η tarantula.gr δεν φέρει, έναντι των μελών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του δικτυακού τόπου tarantula.gr προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Οι χρήστες και οι επισκέπτες έχουν μέσα στα πλαίσια τη νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις του Νόμου 2474/1997 και Νόμου 3471/2006 για τα προσωπικά δεδομένα.     
      
6. COOKIES
    
      Το tarantula.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε μέλους, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου tarantula.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση, να ενημερώνεται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε τέτοια περίπτωση το μέλος δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.     
      
7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
    
      Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Όροι χρήσης για τον καταλογο άρθρων tarantula.gr


Δημοσιεύσετε εύκολα και γρήγορα;
Πως δημοσιεύετε; Έτσι:
1) Γράψτε αυτό που θέλετε (τίτλο, κείμενο),
2) Γράψτε το email σας,
4) Αν έχετε site, γράψτε το στο πεδίο " Ιστοσελίδα / Website ".
5) Καταχωρίστε το και τελειώσατε!
Μετα από
1) έλεγχο της έγκυρητας της πληροφορίας,
2) τοποθέτηση στο κάτω μέρος του άρθρου σας, link με τη σελίδα σας (do follow για τις μηχανές αναζήτησης, για να σας βοηθήσουμε με τα backlinks) και το ονομα σας.

Δημοσιεύεται  

Διαβάστε προσεκτικά πριν ξεκινήσετε:
Τα αρθρα που περιέχουν υδροβιολογίες, ανέγκυρες πληροφορίες, περιττά και άσχετα πράγματα δεν θα δημοσιεύονται.

To tarantula.gr δεν φέρει καμία ευθηνή για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την δημοσίευση και το περιεχόμενο είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας που μας αποστέλλει το άρθρο.

Το tarantula.gr έχει κάθε το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κάποιο άρθρο εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, εάν υπάρχει το ίδιο καταχωρημένο ξανά το ίδιο άρθρο, εάν είναι από άλλο site που δεν έχει τα δικαιώματα ο καταχωριστής και εάν το περιεχόμενό του δεν έχει ουσία και δεν παρέχει ουσιαστικά πληροφορία.

Τέλος η ποιότητα του άρθρου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την δημοσίευση του.